fbpx

TRANSPOETICA: Miłość po indyjsku

Śródmiejski Ośrodek Kultury w Krakowie ma przyjemność zaprosić na kolejną odsłonę projektu TRANSPOETICA: Miłość po indyjsku.

Wieczór poświęcony literaturze Azji Południowej, zorga­ni­zowany w formie trady­cyjnego spotkania poetów (muśaira). Podczas muśairy odczytane zostaną utwory poetyckie oraz fragmenty prozy, powstałe w językach sanskryckim, hindi oraz urdu. Konwencja muśairy, zakła­dająca melore­cytację utworów poetyckich skompo­no­wanych według reguł tworzenia klasycznej poezji perskiej, zostanie przełamana poprzez włączenie do repertuaru tekstów formalnie wykra­cza­jących poza tę konwencję, jednak treściowo jej bliskich. Zapre­zen­towane zostaną fragmenty wybrane z nastę­pu­jących utworów: Bilhana Złodziej miłosci. 50 wierszy, Sto strof Amaru, Dźajadewa Gitagowinda, Hariwanś Raj Baććan Miodo­sytnia, Mirza Muhammad Hadi „Ruswa” Umrao Dźan Ada. Pamiętnik kurtyzany, Tedźi Grower Błękit, w tłuma­czeniu K. Junik-Łuniewskiej, M. Vargi, H. Marlewicz, A. Kuczkiewicz-Fraś i R. Czekalskiej. Tego rodzaju wieczorom literackim często towarzyszyły występy śpiewa­jących i tańczących kurtyzan. Również podczas tej muśairy wystąpi tancerka prezen­tująca jeden z klasycznych indyjskich stylów tańca (kathak).

Wieczór poprowadzą orien­ta­listki z Uniwer­sytetu Jagiel­loń­skiego zajmujące się między innymi tłuma­czeniem literatury Azji Południowej na język polski: Renata Czekalska, Agnieszka Kuczkiewicz-Fraś, Halina Marlewicz, taniec: Anita Singh, tabla: Janek Kubek.

Kamila Junik Łuniewska – indolożka, kultu­ro­znawczyni, orien­ta­listka. Ukończyła filologię orientalną i kultu­ro­znawstwo bliskow­schodnie na Uniwer­sytecie Jagiel­lońskim. Zajmuje się współ­czesną literaturą hindi oraz bieżącą sytuacją społeczno-polityczną i kulturową na subkon­ty­nencie indyjskim. Autorka kilku przekładów z literatury hindi na język polski, lektorka oraz tłumaczka języków urdu i hindi. Pracuje w Zakładzie Orien­ta­listyki i Języko­znawstwa Ogólnego Uniwer­sytetu Śląskiego.

Magdalena Varga – indolog, lektor w Instytucie Orien­ta­listyki Uniwer­sytetu Jagiel­loń­skiego. Jej zainte­re­sowania badawcze obejmują m.in. ironię we współ­czesnej prozie hindi, socjo­lin­gwistykę Azji Południowej ze szcze­gólnym uwzględ­nieniem różnych rejestrów języka hindi, przede wszystkim zaś języka mówionego oraz etymologię języka hindi. Zajmuje się również tłuma­czeniem literatury hindi na język polski.

Halina Marlewicz – zatrudniona w Instytucie Orien­ta­listyki Uniwer­sytetu Jagiel­loń­skiego afiliowana w Zakładzie Filozofii Uniwer­sytetu Ateneum w Manili. Zajmuje się indyjską literaturą religio-filozoficzną, sanskrycką poezją miłosną, herme­neutyką filozoficzno-religijną, studiami nad teorią i pragmatyką przekładu. Sanskrytolog oraz tłumacz literatury wedyjskiej i sanskryckiej.

Renata Czekalska – orien­ta­listka; adiunkt w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwer­sytetu Jagiel­loń­skiego. Jej zainte­re­sowania badawcze obejmują: dziedzictwo kulturowe, historię oraz współ­czesne zagad­nienia polityczno-społeczne Azji Południowej, a także teorię i pragmatykę przekładu literackiego oraz jego funkcję w komunikacji między­kul­turowej. Autorka m.in.: kilku antologii przekładów poezji polskiej na język hindi oraz poezji indyjskiej na język polski.

Agnieszka Kuczkiewicz-Fraś – języko­znawca, orien­ta­listka, adiunkt Instytucie Orien­ta­listyki Uniwer­sytetu Jagiel­loń­skiego. Specja­lizuje się w badaniach nad Indiami Północnymi i Pakistanem. Do głównych obszarów jej zainte­resowań badawczych należą: języko­znawstwo indyjskie, język i literatura urdu, kultura indo-muzułmańska oraz proble­matyka przekładu literackiego z języków orien­talnych w kontekście kontaktów między­kul­tu­rowych. Autorka wielu przekładów z literatury hindi i urdu.

Anita Singh – absol­wentka krakowskiej Indologii na Uniwer­sytetu Jagiel­loń­skiego, pilot wycieczek do Indii i okolic, tancerka klasycznych tańców indyjskich Bhara­ta­natjam i Kathak, sięgająca także po tradycje flamenco. Współ­tworzy krakowską grupę tańców indyjskich Natyalaya, która współ­pracuje ze Śródmiejskim Ośrodkiem Kultury. Występuje i prowadzi regularne kursy tańców indyjskich w Krakowie, okazyjnie organizuje występy i warsztaty dla artystów zapro­szonych z Indii.

Janek Kubek – multiin­stru­men­talista etnicznych instru­mentów perku­syjnych. Gra z wieloma projektami i bardzo różną muzykę, ale pozostaje zafascy­nowany sztuką Indii. Współ­pracuje m.in. z grupami: Beltaine, Karpaty Magiczne, Indialucia, Que Passa, Scaur, Teatr Biogrupa. Poza koncertami zajmuje się budową instru­mentów i działal­nością warsz­tatową. Jego pasją jest tabla, której bogate możliwości wykorzystuje nie tylko w klasycznej muzyce indyjskiej.

Organi­zatorzy: Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu WSMiP UJ, Instytut Orien­ta­listyki WF UJ,

Stowa­rzy­szenie Fragile, Śródmiejski Ośrodek Kultury.

Partner: Galeria Persja

Projekt jest współ­fi­nan­sowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków.

Wpisz szukaną frazę: