fbpx

Rezydencja im. Janiny Katz dla pisarek i tłumaczek z Białorusi i Ukrainy

KBF i Kraków Miasto Literatury UNESCO zapraszają do udziału w nowym programie rezydencji literackich dla pisarek i tłumaczek z Ukrainy i Białorusi. Program realizowany jest w ramach miejskiego projektu „Krakowianki” poświęconego roli kobiet i równości.

Matronką rezydencji jest Janina Katz (1939-2013), krakowska pisarka, poetka i tłumaczka, w 1969 roku zmuszona do wyjazdu z Polski z powodu antysemickiej nagonki. Resztę życia spędziła w Kopenhadze, była w Danii laureatką wielu prestiżowych nagród literackich, tłumaczyła na język duński twórczość m.in. Wisławy Szymborskiej, Zbigniewa Herberta i Sławomira Mrożka.

Dzisiaj to Kraków chce być bezpiecznym schronieniem dla twórczyń zmuszonych do opuszczenia swoich krajów. Program Rezydencji im. Janiny Katz dla pisarek i tłumaczek z Białorusi i Ukrainy wyrasta z przekonania, że Kraków – miasto otwarte, gościnne i zaangażowane na rzecz praw kobiet  – ma dziś do odegrania szczególną rolę wobec twórczyń zza wschodniej granicy.

Wybranej w trakcie naboru rezydentce zapewnimy dwumiesięczny pobyt w mieszkaniu w centrum miasta, wynagrodzenie, zwrot kosztów podróży do i z Krakowa, wsparcie merytoryczne i logistyczne, a także możliwość poznania lokalnej sceny literackiej i wydawniczej oraz nawiązania cennych zawodowych kontaktów.

Program jest częścią całorocznego programu rezydencji literackich Krakowa Miasta Literatury UNESCO.

Co oferujemy:

Dwumiesięczny pobyt w maju i czerwcu 2023 roku w wyposażonym mieszkaniu rezydencjalnym w Pałacu Potockich, siedzibie Krakowa Miasta Literatury UNESCO, zlokalizowanym przy Rynku Głównym w Krakowie.

Oferujemy również stypendium w wysokości 2500 zł brutto miesięcznie oraz pokrycie kosztów podróży do i z Krakowa. KMLU zapewni gościni możliwość uczestnictwa w literackim życiu miasta i wsparcie w zakresie promocji jej twórczości w Polsce.

Do aplikowania zapraszamy pisarki i tłumaczki z Ukrainy i Białorusi.

Kryteria:

  • znajomość języka polskiego lub angielskiego
  • co najmniej jedna opublikowana książka (beletrystyka lub non-fiction), scenariusz (filmowy lub teatralny) lub dzieło przekładowe

Szczegóły dotyczące dokładnego terminu pobytu będą ustalane indywidualnie z rezydentką.

Termin zgłoszeń: 6 marca 2023 roku
Termin pobytu w Krakowie: maj-czerwiec 2023 roku

Jak aplikować?

Zgłoszenie PO POLSKU LUB ANGIELSKU zawierające:

należy przesłać w wyznaczonym terminie na adres: residencies@miastoliteratury.pl

Janina Katz (1939–2013) – pisarka, poetka, tłumaczka i krytyczka literacka. Urodziła się 2 marca 1939 roku w żydowskiej rodzinie w Krakowie. Wojnę przeżyła przechowana przez Marię i Stefana Kapłańskich w Dobczycach. Studiowała polonistykę i socjologię na Uniwersytecie Jagiellońskim, publikowała w „Życiu Literackim” i „Twórczości”. W wyniku antysemickiej nagonki wyjechała z Polski w 1969 roku i zamieszkała w Kopenhadze. Pisała po duńsku, wydała pięć powieści, dwanaście tomów poetyckich i dwa tomy opowiadań. Tłumaczyła na język duński poezję (m.in. Wisławy Szymborskiej, Zbigniewa Herberta i Ewy Lipskiej) i prozę (Sławomira Mrożka i Tadeusza Konwickiego). Za przekłady została wyróżniona nagrodą paryskiej „Kultury”, otrzymała też Medal Ministra Kultury i Sztuki „Zasłużony dla kultury polskiej”. Była laureatką nagród Duńskiej Akademii Literatury za całokształt twórczości i Duńskiego Związku Pisarzy.

Po polsku ukazały się jej powieści oparte na motywach autobiograficznych: „Moje życie barbarzyńcy”, „Pucka”, „Opowieści dla Abrama” i „Chłopiec z tamtych lat” (wszystkie w przekładzie Bogusławy Sochańskiej) oraz dwa tomy wierszy: „Powrót do jabłek” i „Pisane po polsku”.

 

REGULAMIN PROGRAMÓW REZYDENCJALNYCH KMLU

___

 

Резиденція імені Яніни Кац для письменниць і перекладачок з Білорусі та України

Краківське фестивальне бюро (KBF) і програма «Краків – місто літератури ЮНЕСКО» (Kraków Miasto Literatury UNESCO) запрошують до участі у новій програмі літературних резиденцій для письменниць і перекладачок з України та Білорусі. Програма реалізується в рамках міського проекту «Краків’янки», присвяченого ролі жінок і рівності.

Покровителькою резиденції є Яніна Кац (1939-2013), краківська письменниця, поетеса і перекладачка, яка в 1969 році була змушена покинути Польщу через антисемітську кампанію. Решту життя вона провела в Копенгагені, була лауреаткою багатьох престижних літературних премій Данії, перекладала датською мовою, зокрема твори Віслави Шимборської, Збіґнєва Герберта, Славомира Мрожека.

Сьогодні саме Краків хоче стати безпечним прихистком для творчинь, які були змушені покинути свої країни. Програма Резиденції імені Яніни Кац для письменниць і перекладачок з Білорусі та України ґрунтується на переконанні, що Краків – місто відкрите, гостинне і спрямоване на захист прав жінок – відіграє сьогодні особливу роль стосовно представниць творчих професій з-поза східного кордону.

Резидентці, обраній в процесі набору, буде забезпечено двомісячне проживання у квартирі в центрі міста, винагорода, відшкодування витрат на проїзд до Кракова і назад, предметна і логістична підтримка, а також можливість познайомитися з місцевою літературною і видавничою сценою і налагодити цінні професійні зв’язки.

Програма є частиною річної програми літературних резиденцій «Краків – місто літератури ЮНЕСКО».

 

Що ми пропонуємо:

Двомісячне проживання у травні та червні 2023 року в облаштованій резиденційній квартирі в Палаці Потоцьких, що є офіційною резиденцією програми «Краків – місто літератури ЮНЕСКО», розташованому на Площі Ринок Кракова.

Ми також пропонуємо стипендію у розмірі 2500,00 злотих на місяць без відрахувань і покриваємо витрати на проїзд до Кракова і назад. КМЛЮ також пропонує гості можливість брати участь у літературному житті міста і підтримку у просуванні її творчості в Польщі.

До участі запрошуються письменниці і перекладачки з України та Білорусі.

Критерії:

  • знання польської або англійської мови,
  • принаймні одна опублікована книга (художня чи документальна), сценарій (кіно- чи театральний) або переклад.

Деталі щодо строку перебування будуть узгоджені індивідуально з резиденткою. Кінцевий термін подачі заявок: 6 березня 2023 року
Строк перебування у Кракові: травень-червень 2023 року

Як подати заявку?

Заявку, що містить:

  • заповнену форму,
  • резюме або біографію,

слід надіслати у встановлений термін на електронну адресу: residencies@miastoliteratury.pl

 

____

 

Стажыроўка ім. Яніны Катц для пісьменніц і перакладчыц з Беларусі і Украіны

KBF (Кракаўскі фестывальны офіс) і Кракаў – горад літаратуры ЮНЭСКА (Kraków Miasto Literatury UNESCO) запрашаюць узяць удзел у новай праграме літаратурных стажыровак для пісьменніц і перакладчыц з Украіны і Беларусі. Праграма ажыццяўляецца ў рамках гарадскога праекта «Krakowianki», прысвечанага ролі жанчын і роўнасці.

Патранэсай стажыроўкі з’яўляецца Яніна Катц (Janina Katz) (1939-2013), кракаўская пісьменніца, паэтка і перакладчыца, якая была змушана пакінуць Польшчу ў 1969 годзе з-за антысеміцкіх пераследаў. Рэштку жыцця яна правяла ў Капенгагене, была ў Даніі лаўрэаткай шматлікіх прэстыжных літаратурных прэмій, перакладала на дацкі напрыклад, творчасць Віславы Шымборскай, Збігнева Херберта і Славаміра Мрожака.

Сёння менавіта Кракаў хоча стаць бяспечным сховішчам для жанчын-аўтараў, якія былі змушаныя пакінуць свае краіны. Праграма Стажыроўкі ім. Яніны Кацы для пісьменніц і перакладчыц з Беларусі і Украіны  паўстала ў сувязі з перакананнем, што Кракаў з’яўляецца адкрытым, гасцінным горадам, які актыўна ўлучаецца ў рух на карысць правоў жанчын і імкнецца адыграць асаблівую ролю ў дачыненні да жанчын-пісьменніц і перакладчыц з-за ўсходняй мяжы.

Абранай у працэсе набору кандыдатцы мы прапануем двухмесячнае пражыванне ў кватэры ў цэнтры горада, зарплату, аплату выдаткаў на дарогу ў Кракаў і назад, мы забяспечым істотную і лагістычную падтрымку, а таксама дамо магчымасць пазнаёміцца з мясцовым літаратурным і выдавецкім асяроддзем, а таксама ўсталяваць цэнныя прафесійныя кантакты.

Праграма з’яўляецца часткай круглагадовай праграмы літаратурных стажыровак Кракаў – горад літаратуры ЮНЭСКА (Kraków Miasto Literatury UNESCO).

 

Што мы прапануем:

Двухмесячнае знаходжанне ў траўні і чэрвені 2023 года ў цалкам абсталяванай стажыравальнай кватэры ў Палацы Патоцкіх, офісе Кракаў-горад літаратуры ЮНЭСКА (Kraków Miasto Literatury UNESCO), змесцаванай каля Галоўнай рыначнай плошчы ў Кракаве.

Таксама мы даём стыпендыю ў памеры 2500 злотых брута, а таксама вяртаем кошт выдаткаў на дарогу ў Кракаў і назад. Кракаў-горад літаратуры ЮНЭСКА (Kraków Miasto Literatury UNESCO) таксама прапануе магчымасць удзелу ў літаратурным жыцці горада і падтрымку ў пытанні прасоўвання творчасці кандыдаткі ў Польшчы.

Для падачы заяў запрашаюцца пісьменніцы і перакладчыцы з Украіны і Беларусі.

Крытэрыі:

  • веданне польскай або англійскай моў
  • прынамсі адна апублікаваная кніга (белетрыстыка або дакументальная літаратура), сцэнар (фільма або тэатральнага спектакля) ці пераклад якога-небудзь літаратурнага твора

Дэталі, якія тычацца дакладнейшай даты знаходжання, будуць вызначацца індывідуальна з кандыдаткай на стажыроўку.

Дата падачы заяў: 6 сакавіка 2023 года

Дата знаходжання ў Кракаве: травень-чэрвень 2023 года

Як падаваць заяву?

У заяве павінна знаходзіцца:

  • запоўнены бланк,
  • рэзюмэ або біяграфія,

дакументы трэба адправіць у прызначаныя дні па адрасе: residencies@miastoliteratury.pl

 

 

Wpisz szukaną frazę: